HOTLINE: (024) 35577799
English
Tiếng Việt

Thông báo V/v đăng ký mua bổ sung BHYT HSSV năm học 2015 - 2016

Cập nhật: 02/02/2016
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

 

Số: 146 /TB-ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­           

                     Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO   

V/v đăng ký mua bổ sung BHYT HSSV năm học 2015 - 2016

 

Kính gửi: Các Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm;

 Giáo viên chủ nhiệm các lớp;          

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT;

Căn cứ công văn số 1656/BHXH-PT ngày 06/8/2015 của Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội v/v hướng dẫn bổ sung BHYT HSSV;

Năm học 2015 – 2016 là năm chuyển tiếp từ tham gia BHYT HSSV theo năm học sang tham gia theo năm tài chính nên thời hạn tham gia BHYT của sinh viên Đại Nam chia thành nhiều đợt khác nhau. Nhà trường đã triển khai công tác mua BHYT HSSV cho toàn trường, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn có sinh viên nộp mua tự phát. Để thống nhất công tác quản lý và triển khai thu BHYT cho sinh viên Đại Nam từ tháng 01/2016 đến hết tháng 12/2016, nhà trường có thông báo đăng ký mua bổ sung như sau:

1.  Mức đóng BHYT = 1.150.000đ (Mức lương cơ sở) x 4.5%  x số tháng tham gia x 70%.

Mức đóng/tháng = 36.225đồng/tháng

2. Đối tượng tham gia và thời hạn sử dụng thẻ:

2.1. Đối với sinh viên đăng ký mua từ tháng 01/2016: Số tháng bắt buộc tham gia: 12 tháng và thẻ có giá trị sử dụng từ 01/01/2016 đến hết 31/12/2016.

2.2 Đối với sinh viên đã mua BHYT trong năm 2015 có giá trị sử dụng trong năm 2016: Số tháng bắt buộc tham gia tính từ sau tháng hết hạn của thẻ BHYT đến hết ngày 31/12/2016.

Ví dụ: Sinh viên mua BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/10/2015 đến hết tháng 30/08/2016. Thời gian mua tiếp theo tính từ 01/09/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

2.3 Đối với sinh viên năm học cuối: Số tháng bắt buộc tham gia tính từ thời điểm đăng ký tham gia đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc năm học (30/06/2016).

3. Thời gian, địa điểm thu và nộp tiền:

Thời gian: Sinh viên nộp tiền vào thời gian hành chính

Đợt 1: từ ngày 25/12/2015 đến hết ngày 05/01/2016 (đối với sinh viên mua BHYT  thuộc đối tượng 2.1, 2.3).

Đợt 2: từ ngày 25/03/2016 đến hết ngày 5/04/2016 (đối với sinh viên mua BHYT thuộc đối tượng 2.2, 2.3).

Địa điểm:

- Bộ phận Tài chính Kế toán: Tầng 1, Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, HĐ, HN

- Phòng Tài chính Kế toán: Tầng 1, Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN

Đề nghị Lãnh đạo các Khoa, Phòng và giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo tới toàn thể sinh viên được biết và thực hiện.

Chú ý:

- Sinh viên nộp tiền theo đúng thời gian quy định, sau thời gian trên, nhà trường sẽ dừng công tác thu BHYT HSSV năm học 2015 – 2016.

- Từ năm học 2016 – 2017 trở đi, HSSV tham gia đóng BHYT theo năm tài chính (từ 01/01 đến 31/12 hàng năm) theo quy định của Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC;

- Khi có thông báo thay đổi mức lương cơ sở, nhà trường sẽ tiến hành thu tiền BHYT theo đúng quy định tính từ thời điểm có hiệu lực thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);

- BGH (để b/c);

- Như kính gửi;

- Lưu: HCQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 TS. LƯƠNG CAO ĐÔNG

 


Hotline tư vấn 24/7

(024) 35577799

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
Hotline tư vấn 24/7
(04) 35577799
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Gửi

Copyright © 2015 Dainam.edu.vn Phiên bản PC