HOTLINE: (024) 35577799
English
Tiếng Việt

THÔNG BÁO: Thời gian bảo vệ khóa luận và tổ chức thi tốt nghiệp năm 2016

Cập nhật: 31/05/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
––––––––––––––––––––––––

          Số:  89  /ĐN - TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––

  Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v thời gian bảo vệ khóa luận và tổ chức thi tốt nghiệp năm 201
 

      Kính gửi: Trưởng các Khoa Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh,

Quan hệ công chúng, Khoa Xây dựng, Phòng Đào tạo, Phòng Hành chính quản trị

 

-          Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2015 – 2016

-          Căn cứ kế hoạch thực tập và tốt nghiệp năm 2016

-          Căn cứ đề xuất của Trưởng các khoa chuyên ngành

Ban Giám hiệu thông báo kế hoạch tổ chức bảo vệ tốt nghiệp thi tốt nghiệp như sau:

1. Thời gian:

  Bảo vệ tốt nghiệp:

+ Khoa Quan hệ công chúng: Ngày 11 tháng 06 năm 2016

+ Khoa Tài chính ngân hàng: Ngày 14 tháng 06 năm 2016

+ Khoa Kế toán: Ngày 14 tháng 06 năm 2015

+ Khoa Xây dựng: Ngày 15 tháng 06 năm 2016

+ Khoa Quản trị kinh doanh: Ngày 16 tháng 06 năm 2016

Thi tốt nghiệp: Ngày 22 tháng 06 năm 2015

2. Địa điểm tổ chứcTại cơ sở Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội

3. Yêu cầu:

  Các khoa: Căn cứ thông báo này, các khoa cụ thể hóa công việc của khoa mình. Phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Khảo thí tổ chức thi và chấm tốt nghiệp.

Phòng Hành chính quản trị: Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Nơi nhận:

-  Chủ tịch HĐQT (để báo cáo)

-  Ban Giám hiệu (để báo cáo)

-  Như trên (để thực hiện)

-  Lưu HCQT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

đã ký

 

PGS.TS Phan Trọng Phức

 


 


Hotline tư vấn 24/7

(024) 35577799

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
Hotline tư vấn 24/7
(04) 35577799
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Gửi

Copyright © 2015 Dainam.edu.vn Phiên bản PC