HOTLINE: (024) 35577799
English
Tiếng Việt

THÔNG BÁO: LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ II (lần 2), NĂM HỌC 2018 – 2019

Cập nhật: 30/08/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Số:……/TB - ĐN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------˜—---------
 
                       Ngày 15 tháng 07 năm 2019
 
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ II (lần 2)
NĂM HỌC 2018 – 2019

 
  • Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2018 – 2019; 2019 – 2020
  • Căn cứ Thời khóa biểu K 9, 10, 11, 12
  • Căn cứ tình hình thực tế
Ban Giám hiệu thông báo lịch thi kết thúc học kỳ II (lần 2) năm học 2018 - 2019 như sau:
 
  • Thời gian: Tuần 51, 52 học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.
(Từ ngày 05 tháng 08 năm 2019 đến hết ngày 17 tháng 08 năm 2019)
  • Địa điểm: Khóa 9, 10 và ngành Dược thi tại: Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội
Khóa 11, 12, ngành Luật Kinh tế, Quan hệ công chúng, Điều dưỡng, Quản trị du lịch thi tại: 56 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội.
 
TT KHÓA CHUYÊN  NGÀNH HỌC PHẦN THỜI GIAN CA HÌNH THỨC
1 IX DƯỢC Công nghệ sản xuất dược phẩm 2 05/08/2019 8h00 Tự luận
2 IX Sử dụng thuốc trong điều trị 07/08/2019 8h00 Tự luận
3 IX Chuyên đề 1: Gốc tự do 09/08/2019 14h00 Tự luận
4 IX Kiểm nghiệm 2 12/08/2019 8h00 Tự luận
5 IX Chuyên đề: XDCT, TĐQT, BBDP. 13/08/2019 8h00 Tự luận
6 IX Thực hành dược khoa 2 14/08/2019 8h00 Tự luận
7 IX Độc chất và môi trường 16/08/2019 15h30 Tự luận
8 IX XD Cấp thoát nước và hệ thống ktctr 05/08/2019 14h00 Tự luận
9 IX Máy Xây dựng 07/08/2019 14h00 Tự luận
10 IX Kỹ thuật thi công 09/08/2019 14h00 Tự luận
11 IX Kết cấu nhà thép 12/08/2019 14h00 Tự luận
12 IX TN và KĐ công trình 14/08/2019 14h00 Tự luận
13 IX Kinh tế xây dựng 16/08/2019 14h00 Tự luận
14 IX TIẾNG ANH LT tiếng Anh nâng cao 06/08/2019 14h00 Tự luận
15 IX TH tiếng Anh nâng cao 08/08/2019 14h00 Tự luận
16 IX LUẬT KT KN giải quyết các THTTLĐ 06/08/2019 14h00 Tự luận
17 IX PL bảo vệ quyền lợi NTD 08/08/2019 14h00 Tự luận
18 IX PL về MT trong KDTMĐT 13/08/2019 14h00 Tự luận
19 X  
 
KẾ TOÁN
Toeic 1 06/08/2019 13h30 TNM
20 X Kế toán quốc tế 08/08/2019 14h00 Tự luận
21 X Phân tích hđkd 09/08/2019 14h00 Tự luận
22 X Kiểm toán bctc 12/08/2019 14h00 Tự luận
23  X Kế toán tài chính 3 13/08/2019 14h00 Tự luận
24 X KN tổ chức công tác kt 15/08/2019 14h00 Tự luận
25 X Kế toán quản trị 16/08/2019 14h00 Tự luận
26 X TCNH Toeic 1 06/08/2019 13h30 TNM
27 X QUẢN TRỊ KD Hành vi tổ chức 05/08/2019 14h00 Tự luận
28  X Toeic 1 06/08/2019 13h30 TNM
29 X Quản trị chiến lược 08/08/2019 14h00 Tự luận
30 X Quản trị chuỗi cung ứng 13/08/2019 14h00 Tự luận
31 X Quản trị sản xuất 15/08/2019 14h00 Tự luận