HOTLINE: (024) 35577799
English
Tiếng Việt

Quyết định Trường Đại học Đại Nam đào tạo hệ chính quy trình độ Đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Cập nhật: 18/02/2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 3796/QĐ-BGDĐT                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
                                                                                         
                                                                                                    Hà Nội, Ngày 24 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
 
Về việc cho phép Trường Đại học Đại Nam đào tạo hệ chính quy
 trình độ Đại học ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

 
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

          Căn cứ nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
          Căn cứ nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
         Căn cứ Thông tư số 14/2010TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Cao đẳng, Đại học; Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
           Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình , mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng;
           Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

 
QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Cho phép Trường Đại học Đại Nam đào tạo hệ chính quy trình độ đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, mã số: 52340103.
          Điều 2. Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
          Điều 4. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học , Thủ tướng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                         - Như điều 4                                                                                                      KT. BỘ TRƯỞNG
- Bộ trưởng {để báo cáo};                                                                                   THỨ TRƯỞNG
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.                                                                                            Bùi Văn Ga

Hotline tư vấn 24/7

(024) 35577799

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
Hotline tư vấn 24/7
(04) 35577799
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Gửi

Copyright © 2015 Dainam.edu.vn Phiên bản PC