HOTLINE: (024) 35577799
English
Tiếng Việt

Quyết định trường Đại học Đại Nam đào tạo chính quy ngành Dược học

Cập nhật: 02/02/2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CỦA NGHĨA VIỆT NAM

Số: / QĐ - BGĐT                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
                                                                                                                                   Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2013
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao cho trường Đại học Đại Nam đào tạo hệ chính quy trình độ Đại học
 
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
        Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ – CP ngày 18 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.
        Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ – CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
        Căn cứ thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học
        Căn cứ thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành, đào tạo trình độ Đại học, trình độ Cao Đẳng
         Xét đề nghị của Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Giao cho trường Đại học Đại Nam đào tạo hệ chính quy trình độ Đại học ngành Dược học, mã số 52720401
Điều 2: Chỉ tiêu của ngành học nói trên nằm trong tổng chỉ tiêu hệ chính quy của Trường. Việc tuyển sinh, tổ chức quá trính đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp văn bằng được thực hiện theo đúng quy định hiện hành về đào tạo chính quy của Bộ giáo dục và Đào tạo
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký
Điều 4: Các Ông/Bà Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo Dục Đại Học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan của Bộ giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
 
 

Hotline tư vấn 24/7

(024) 35577799

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
Hotline tư vấn 24/7
(04) 35577799
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Gửi

Copyright © 2015 Dainam.edu.vn Phiên bản PC