HOTLINE: (024) 35577799
English
Tiếng Việt

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ II (Lần 2), NĂM HỌC 2017 – 2018, HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Cập nhật: 30/07/2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Số:225/TB - ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------˜—---------

                       Ngày 26 tháng 07 năm 2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ II (lần 2)

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

-          Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2017 – 2018; 2018 – 2019

-          Căn cứ Thời khóa biểu K 7, 8, 9, 10, 11, 12

-          Căn cứ tình hình thực tế

Ban Giám hiệu thông báo lịch thi kết thúc học kỳ II, lần 2, năm học 2017 - 2018 như sau:

·        Thời gian: Tuần 51, 52 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018.

(Từ ngày 06 tháng 08 năm 2018 đến hết ngày 18 tháng 08 năm 2018)

·         Địa điểm: Khóa 7, 8, 9, 10 và ngành Dược thi tại: Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội

 Khóa 11, ngành Luật Kinh tế, Quan hệ công chúng, Điều dưỡng, Quản trị du lịch thi tại: 56 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội.

TT KHÓA CHUYÊN  NGÀNH HỌC PHẦN THỜI GIAN CA HÌNH THỨC
1 VIII DƯỢC Công nghệ sản xuất dược phẩm 2 06/08/2018 8h00 Tự luận
2 VIII Chuyên đề: Gốc tự do 07/08/2018 14h00 Tự luận
3 VIII Kiểm nghiệm 2 09/08/2018 8h00 Tự luận
4 VIII TOEIC 10/08/2018 7h30 TNM
5 VIII Sử dụng thuốc trong điều trị 13/08/2018 8h00 Tự luận
6 VIII Chuyên đề: Xây dựng công thức, thẩm định quy trình, bao bì dược phẩm 14/08/2018 14h00 Tự luận
7 VIII Quản lý cung ứng thuốc 16/08/2018 8h00 Tự luận
8 VIII Độc chất môi trường 17/08/2018 14h00 Tự luận
9 VIII XÂY DỰNG Cấp thoát nước 06/08/2018 8h00 Tự luận
10 VIII Kinh tế xây dựng 08/08/2018 8h00 Tự luận
11 VIII Kỹ thuật thi công 1 10/08/2018 8h00 Tự luận
12 VIII Kết cấu nhà thép 13/08/2018 8h00 Tự luận
13 VIII TN và kiểm định côn trình 15/08/2018 8h00 Tự luận
14 VIII HTKT trong công trình 17/08/2018 8h00 Tự luận
15 IX KẾ TOÁN THKT trên Excel 06/08/2018 14h00 Máy
16 IX Phân tích HĐKD 07/08/2018 14h00 Tự luận
17 IX KT quốc tế 09/08/2018 14h00 Tự luận
18 IX Kiểm toán BCTC 12/08/2018 14h00 Tự luận
19 IX KNTC công tác KT 14/08/2018 14h00 Tự luận
20 IX Tiếng Anh CN 15/08/2018 14h00 Tự luận
21 IX Tiếng Anh CN 16/08/2018 14h00 Vấn đáp
22 IX + X  
 
 
TÀI CHÍNH DN
KN phân tích BCTC 07/08/2018 14h00 Tự luận
23 IX + X Thị trường CK 09/08/2018 14h00 Tự luận
24 IX + X Tài chính quốc tế 10/08/2018 14h00 Tự luận
25 IX + X Tài chính công 13/08/2018 14h00 Tự luận
26 IX + X Thuế 14/08/2018 14h00 Tự luận
27 IX + X Tiếng Anh CN 15/08/2018 14h00 Tự luận
28 IX + X Tiếng Anh CN 16/08/2018 14h00 Vấn đáp
29 IX TIẾNG ANH Nghe – Nói 5 06/08/2018 14h00 Vấn đáp
30 IX Dịch TATM 1 08/08/2018 14h00 Tự luận
31 IX TA Thương mại 2 14/08/2018 14h00 Tự luận
32 IX Dịch TATQ 2 16/08/2018 14h00 Tự luận
33 IX NP Lý thuyết 17/08/2018 14h00 Tự luận
34 IX QUẢN TRỊ KD Quản trị chiến lược 07/08/2018 8h00 Tự luận
35 IX Quản trị marketing 09/08/2018 8h00 Tự luận
36 IX Quản trị chuỗi cung ứng 10/08/2018 8h00 Tự luận
37 IX Quản trị thương hiệu 13/08/2018 8h00 Tự luận
38 IX Phương pháp NCKH 15/08/2018 8h00 Tự luận
39 IX Tiếng Anh CN 16/08/2018 8h00 Vấn đáp
40 IX Tiếng Anh CN 17/08/2018 8h00 Tự luận
41 IX QUAN HỆ CC Tiếng Anh CN 16/08/2018 8h00 Tự luận
42 IX Tiếng Anh CN 17/08/2018 8h00 Vấn đáp
43 IX CÔNG NGHỆ TT TOEIC 1 07/08/2018 8h00 Tự luận
44 IX PT thiết kế HT 09/08/2018 8h00 Vấn đáp
45 IX Cài đặt BTMMT 14/08/2018 8h00 Vấn đáp
46 IX An toàn dữ liệu 16/08/2018 8h00 Tự luận
47 IX LUẬT KT Logic học 06/08/2018 14h00 Tự luận
48 IX Luật ngân hàng 08/08/2018 14h00 Tự luận
49 IX Luật tài chính 09/08/2018 14h00 Tự luận
50 IX Luật TT hình sự 10/08/2018 14h00 Tự luận
51 IX Tiếng Anh CN 13/08/2018 14h00 Vấn đáp
52 IX Tiếng Anh CN 14/08/2018 14h00 Tự luận
53 IX Luật hôn nhân gia đình 16/08/2018 14h00 Tự luận
54 IX Luật cạnh tranh 17/08/2018 14h00 Tự luận
55 IX DƯỢC Hóa dược 2 06/08/2018 8h00 Vấn đáp
56 IX Pháp luật dược 07/08/2018 15h30 Tự luận
57 IX Bào chế 1 09/08/2018 9h30 Tự luận
58 IX Dược liệu 2 13/08/2018 9h30 Tự luận
59 IX TOEIC 1 15/08/2018 7h30 TNM
60 IX Kinh doanh dược 16/08/2018 9h30 Tự luận
61 IX Dược lý 17/08/2018 15h30 Tự luận
62 IX XÂY DỰNG Kết cấu bê tông cốt thép 07/08/2018 14h00 Tự luận
63 IX Cơ học đất 09/08/2018 14h00